לנוסע אשר הוצע לו כרטיס טיסה חלופי, והנוסע קיבל הצעה זו, ניתן להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי, למעט אם הנוסע סירב לכרטיס הטיסה החלופי בשל כך שההצעה לא ניתנה לאדם המצטרף אליו לטיסה, או משום שנבצר מהנוסע לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון, דת או מגבלה רפואית, ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן: א עד ארבע שעות — אם מרחק הטיסה אינו עולה על 2,000 ק"מ; ב עד חמש שעות — אם מרחק הטיסה עולה על 2,000 ק"מ ואינו עולה על 4,500 ק"מ; ג עד שש שעות — אם מרחק הטיסה עולה על 4,500 ק"מ תנאים לזכאות להטבות לפי החוק: 1
טיסה שהמריאה באיחור של חמש שעות ופחות משמונה שעות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, הנוסע עשוי להיות זכאי לקבל מזון, משקאות ושרותי תקשורת וכן, השבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו מה מגיע לנוסעים בעת ביטול טיסה על פי חוק שירותי תעופה? הידוע גם בתור "חוק טיבי" קובע אילו הטבות מגיעות לנוסעים בעת ביטול טיסה

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)

טיסה שהמריאה באיחור של שעתיים לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, הנוסע עשוי להיות זכאי לקבל מזון, משקאות ושירותי תקשורת.

9
חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)
התנאים המפורטים להלן חלים הן על טיסות פנים ארציות והן על טיסות בינלאומיות, אולם בטיסת פנים גובה הפיצוי הכספי והזכאות לפיצוי הכספי הינם שונים ובהתאם תקנות שירותי תעופה פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה טיסות פנים—ארציות , התשע"ג-2013 להלן: " התקנות"
תנאי חוק פיצוי וסיוע
נוסע שהוצע לו כרטיס טיסה חלופי לטיסה שאמורה להמריא ביום שלמחרת ובחר לקבלו, זכאי לקבל גם שירותי לינה ושירותי הסעה
תנאי חוק פיצוי וסיוע
שינוי במספר הטיסה כשלעצמו לא יחשב כטיסה שבוטלה
חוק שירותי תעופה קובע כי פיצוי זה יתעדכן פעם בשנה ולכן יתכן שבמועד שתקראו מאמר זה סכום זה יהיה מעט שונה סכום הפיצוי הכספי בטיסה פנים—ארצית שבוטלה הוא 250 שקלים חדשים
נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי, אך עשוי להיות זכאי לשירותי סיוע, אם ישראייר תוכיח כי התקיים אחד מאלה: א הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתה, וגם אם היתה עושה כל אשר ביכולתה — לא היתה יכולה למנוע את ביטול הטיסה בשל אותן נסיבות

תנאי חוק פיצוי וסיוע

נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך כאמור לעיל, עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי וכן להשבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.

19
חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)
טיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר מחמש שעות ולא יותר משמונה שעות, והנוסע קיבל הודעה על כך מישראייר או מסוכן הנסיעות, פחות מ-14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, עשוי להיות זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו
חוק רישוי שירותי התעופה
הוראה לעניין חבילת תיור- הונפק לנוסע כרטיס טיסה כחלק מחבילת תיור, יחושב מחירו, בהתאם למרחק הטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, לסוג הטיסה ולסוג מחלקת השירות שבה טס הנוסע בטיסה, הכל כמפורט להלן, אלא אם כן הוכח כי שולם סכום אחר בעד כרטיס הטיסה; מרחק הטיסה בכיוון אחד בק"מ סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות עד 2,000 עד 4,500 מעל 4,500 טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים 750 ש"ח 1,500 ש"ח 2,500 ש"ח 4
חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)
ב השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע
מפעיל ישראלי שהפעיל כלי טיס בהפעלה מסחרית שנדרש לגביה גם רישיון וגם היתר הפעלה, ובאותה הפעלה הפר תנאי ברישיון שנקבע גם כתנאי בהיתר ההפעלה, או הפר תנאי ברישיון לעניין היעד שאליו או ממנו מותר לו לפעול ובאותה הפעלה הפעיל כלי טיס בלא היתר הפעלה לאותו יעד, יוטל עליו עיצום כספי אחד בשל הפרות כאמור, לפי הגבוה על אף האמור לעיל, נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי, אם ישראייר תוכיח כי הנוסע קיבל ממנה הודעה על כך — א 14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה
נוסע שלא מימש את שובר הזיכוי בתקופת תוקפו או מימש חלק ממנו זכאי לקבל את התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי או את יתרתה, לפי העניין, בתוך 21 ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות פנה למפעיל הטיסה או למארגן בכתב; ואולם, הנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות רשאי לפנות כאמור החל מ־21 ימים לפני תום תוקפו של השובר הנוסע התייצב בדלפק הבידוק של ישראייר במועד שנקבע בכרטיס הטיסה, ואם לא נקבע מועד, 90 דקות לפחות לפני מועד ההמראה

חוק שירותי תעופה פיצוי וסיוע

צרו קשר בעניין זה עם שהגיש הליכים ייצוגיים מכוח חוק שירותי תעופה.

29
חוק רישוי שירותי התעופה
בלי לגרוע מהוראות , מפעיל ישראלי ומפעיל זר של כלי טיס לא יפעילו כלי טיס בהפעלה מסחרית לשם הסעת נוסעים או הובלת טובין בתמורה, מישראל, אליה או בשטחה בסעיף זה — הפעלה בישראל , אלא אם כן בידם היתר לכך מאת המנהל בחוק זה — היתר הפעלה ובהתאם לתנאי ההיתר; היתר הפעלה יינתן לתקופה קצובה, לכל יעד שהמפעיל מורשה לטוס אליו
תנאי חוק פיצוי וסיוע
שאלות נפוצות בעניין חוק שירותי תעופה ברוב המקרים הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי בגין ביטול הטיסה גובה הפיצוי הכספי תלוי במרחק הטיסה מישראל או לישראל , ובנוסף, הנוסע זכאי לדרוש פיצוי ללא הוכחת נזק עד לגובה של כ-10,000 ש"ח הסכום מתעדכן מעט מדי שנה מכיוון שחברת התעופה לא סיפקה מזון ומשקאות, לינה במלון, הסעות למלון ובחזרה לשדה התעופה, ושירותי תקשורת
תנאי חוק פיצוי וסיוע
על אף האמור לעיל, נוסע לא יהיה זכאי להטבות — 2