ולקמן פסקינן כאחרים דאמרי דשעת קריאת שמע דשחרית משיראה חברו ברחוק ארבע אמות ויכירהו שהם בדרך כלל של סוגיות ועניינים מסוימים
מכיל 655 משניות ב11 מסכתות · תשובה: על פי הרצל הפתרון לשאלת היהודים הוא פתרון לאומי שהוא : הקמתה של מדינת היהודים בהסכמת המעצמות

רופא טראומה בכיר מאיכילוב נקט באלימות כלפי מטופל והושעה, תלונה הוגשה במשטרה

וכן קיימות סתירות בין המשניות והמסקנות מהן.

25
שאלות ותשובות מבחינת הבגרות
אבל קצירת העומר לא קשיא ליה משום דלכתחלה כשר כל הלילה: ועד מתי אתה שורף עד מועד צאתך מארץ מצרים - פירוש דאף על פי שאין זמן אכילתו אלא עד חצות אין זמן שריפתו שיעשה נותר עד הבוקר
סימנים (תלמוד)
ומלבד שהנפש היפה תגעל בלימוד זכרוני כזה
שיטה מקובצת על א
למדינה יהיה אופי אירופאי חילוני ללא מאפיינים יהודים מיוחדים והשפה המדוברת בה תהיה גרמנית
וכיון דלא נחית לשיעורא דשחרית ובשחרית איכא כמה שיעורי ולדידיה לא אתי ליה לישנא שפיר ארווח ליה זימנא ונקט אחר הנץ החמה הסימנים היו כה טבועים בתלמוד, עד שמצאנו את הגאונים מצטטים מראי מקום בתלמוד בהתייחס לסימן מסוים שמופיע בו שהרי ציון דפים מוסכם כבימינו לא היה, וציון לפרק במסכת היה לעיתים לא ממוקד דיו
דתנן "תפלת השחר עד חצות" והקשה עליו רבינו יעקב ז"ל היאך אומר דהשכיבנו היא קצרה שהרי אנו רואים שיותר מטבע יש בה מקדוש והבדלה שהן ארוכות

סימנים (תלמוד)

אולם טיעון זה לא הוכח בוודאות.

9
שיטה מקובצת על א
והא דאמרינן לקמן גבי "אמר להם הממונה ברכו ברכה אחת- אלמא דאמר אהבה רבה ולא אמר יוצר אור! ״יש לי אפס סובלנות לכל התנהגות אלימה מכל צד שהוא, ולכן מיד פתחתי בהליכים משמעתיים נגדו לסיום העסקתו", אמר מנהל בית החולים, פרופ' רוני גמזו
שאלות ותשובות מבחינת הבגרות
יש לומר דתנינהו כסדר הלילה מתחלה סוף אשמורה הראשונה ואחר כך חצות ואחר כך עמוד השחר
רופא טראומה בכיר מאיכילוב נקט באלימות כלפי מטופל והושעה, תלונה הוגשה במשטרה
לא ברור מה מידת מעורבותו בעריכת הדברים ומה חלקו ביצירת מלל מקורי משלו
והא דר' שמעון משמיה דר' עקיבא משמע דאפילו שלא בשעת הדחק קאמר דקודם הנץ החמה קורא הוא של לילה ואפילו בשפשע ונתעכב ואי נמי בשנשתהה במתכוין וקא משמע לן למאן דגני בבית אפל דכי חזי הני סימנים לידע דהוא יום: שאוג ישאג וכו' - יש מפרשים שלש שאיגות כנגד שלש משמרות
ודכותה ברכת קדוש היום אף על פי שסמוכה לברכת היין וטעמו משום דאילו הקדים ואכל ושתה מבעוד יום וקדש עליו היום אינו חוזר ואומר בורא פרי הגפן אלא פותח בקדוש היום ולא הויא השתא סמוכה אָמַר לָהֶם: אִם לֹא עָלָה עַמּוּד הַשַּׁחַר — חַיָּבִין אַתֶּם לִקְרוֹת

שיטה מקובצת על א

ותו מאי שנא דקתני בערבין ברישא ליתני שחרין ברישא.

13
ברכות ט א
סיבה אפשרית אחת לכך היא שהבנת המשנה פשוטה יחסית, והיא כתובה בעברית ארץ ישראלית
הדוחות מגלים: בנק הפועלים נקט זהירות יתר עם הפסדי האשראי
ומכל מקום למה שכתבתי וכל שכן לדעת הראשונים ז"ל הא דאמרינן בגמ' "חכמים כמאן סבירא להו וכולי לעולם רבנן כר"ג סבירא להו והא דקתני חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה כדתניא חכמים עשו סיג לדבריהם", וכמו שעשו סייג זה כך חצות סייג מחצות ולמטה, שאם אתה מתיר לו - פעמים שהוא חושב שלא עלה עמוד השחר ועלה
סימנים (תלמוד)
ויש אומרים דמשום הכי נקט ארי שדרכו של ארי כשהוא רעב מלחך את קומצו לצורך מאכל ואינו שבע אם אינו צד מאכל אחר